JTCLASSBLU 15

Wa偶ne strony:

Reklama
................. http://wup.lublin.pl/pokl/
Wojew贸dzki Urz膮d Pracy POKL
..................
Wojew贸dzki Urz膮d Pracy EFS
Reklama
..................
Reklama
..................
Reklama
..................

DLA NIEDOWIDZ膭CYCH

Dodatki mieszkaniowe
Og贸lne zasady i tryb przyznawania oraz ustalania wysoko艣ci dodatk贸w mieszkaniowych

Dodatek mieszkaniowy przys艂uguje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • cz艂onkom sp贸艂dzielni mieszkaniowych zamieszkuj膮cym na podstawie sp贸艂dzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • osobom zajmuj膮cym lokale mieszkalne w budynkach stanowi膮cych ich w艂asno艣膰 i w艂a艣cicielom lokali mieszkalnych,
 • innym osobom maj膮cym tytu艂 prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponosz膮cym wydatki zwi膮zane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmuj膮cym lokal mieszkalny bez tytu艂u prawnego, oczekuj膮cym na przys艂uguj膮cy im lokal zamienny albo socjalny.

Za doch贸d uwa偶a si臋 wszelkie przychody po odliczeniu koszt贸w ich uzyskania oraz po odliczeniu sk艂adek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, okre艣lonych w przepisach o systemie ubezpiecze艅 spo艂ecznych, chyba 偶e zosta艂y ju偶 zaliczone do koszt贸w uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza si臋 dodatk贸w dla sierot zupe艂nych, zasi艂k贸w piel臋gnacyjnych, zasi艂k贸w okresowych z pomocy spo艂ecznej, jednorazowych 艣wiadcze艅 pieni臋偶nych i 艣wiadcze艅 w naturze z pomocy spo艂ecznej oraz dodatku mieszkaniowego.
Normatywna powierzchnia u偶ytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w kt贸rym znajduje si臋 tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), w przeliczeniu na liczb臋 cz艂onk贸w gospodarstwa domowego nie mo偶e przekracza膰:
35 m2 - dla 1 osoby, 40 m2 - dla 2 os贸b, 45 m2 - dla 3 os贸b, 55 m2 - dla 4 os贸b, 65 m2 - dla 5 os贸b, 70 m2 - dla 6 os贸b, a w razie zamieszkania w lokalu mieszkalnym wi臋kszej liczby os贸b dla ka偶dej kolejnej osoby zwi臋ksza si臋 normatywn膮 powierzchni臋 tego lokalu o 5 m2.
Do tych powierzchni przelicza si臋 ponoszone op艂aty w przypadku zajmowania mieszkania o wi臋kszej powierzchni jednak偶e powierzchnia u偶ytkowa zajmowanego mieszkania nie mo偶e przekracza膰 normatywnej powierzchni o wi臋cej ni偶 30%.
Mo偶liwe jest r贸wnie偶 przekroczenie dopuszczalne powierzchni normatywnej do 50% lecz dotyczy to jedynie specyficznych mieszka艅 gdzie suma powierzchni i kuchni nie przekracza 60% ca艂kowitej powierzchni u偶ytkowej mieszkania.
Normatywn膮 powierzchni臋 powi臋ksza si臋 o 15 m2, je偶eli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepe艂nosprawna poruszaj膮ca si臋 na w贸zku inwalidzkim lub osoba niepe艂nosprawna, je偶eli niepe艂nosprawno艣膰 wymaga zamieszkania w oddzielnym pokoju (wymagany stosowny dokument tj. orzeczenie o niepe艂nosprawno艣ci oraz za艣wiadczenie lekarskie potwierdzaj膮ce poruszanie si臋 na w贸zku inwalidzkim lub konieczno艣膰 zamieszkania w oddzielnym pokoju).

Podstaw臋 obliczenia dodatku mieszkaniowego stanowi nast臋puj膮ce rodzaje wydatk贸w w gospodarstwach domowych:
 • najemc贸w i podnajemc贸w oraz innych os贸b maj膮cych tytu艂 prawny do u偶ytkowania lokalu (z wyj膮tkiem wymienionych poni偶ej) - czynsz albo inne op艂aty za u偶ywanie lokalu oraz op艂aty za energi臋 ciepln膮, wod臋, odbi贸r nieczysto艣ci sta艂ych i p艂ynnych,
 • cz艂onk贸w sp贸艂dzielni mieszkaniowych oraz w艂a艣cicieli i najemc贸w lokali w budynkach sp贸艂dzielni mieszkaniowych - op艂at za energi臋 ciepln膮;, wod臋, odbi贸r nieczysto艣ci sta艂ych i p艂ynnych oraz koszty eksploatacji i remont贸w, z wy艂膮czeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomo艣ci i op艂at za wieczyste u偶ytkowanie grunt贸w,
 • w艂a艣cicieli lokali mieszkalnych - op艂aty za energi臋 ciepln膮 i wod臋 dostarczane do lokalu, op艂aty za odbi贸r nieczysto艣ci sta艂ych i p艂ynnych oraz zaliczki na koszty zarz膮du nieruchomo艣ci; wsp贸ln膮, z wy艂膮czeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomo艣ci i op艂aty za wieczyste u偶ytkowanie grunt贸w,
 • os贸b u偶ywaj膮cych lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnym stanowi膮cym ich w艂asno艣膰 oraz w艂a艣cicieli dom贸w jednorodzinnych - op艂aty za energi臋 ciepln膮; i wod臋 dostarczane do lokalu, op艂aty za odbi贸r nieczysto艣ci sta艂ych i p艂ynnych.

Wnioskodawca b臋d膮cy w艂a艣cicielem domu jednorodzinnego powinien z艂o偶y膰 za艣wiadczenie organu w艂a艣ciwego w sprawie wydania pozwolenia na budow臋, potwierdzaj膮ce powierzchni臋 u偶ytkow膮, w tym 艂膮czn膮 powierzchni臋 pokoi i kuchni, oraz wyposa偶enie techniczne domu.

Maksymalna wysoko艣膰 dodatku mieszkaniowego 艂膮cznie z rycza艂tem nie mo偶e przekracza膰 70% wydatk贸w przypadaj膮cych na normatywn膮 powierzchni臋 zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje si臋 na okres 6 miesi臋cy, licz膮c od pierwszego dnia miesi膮ca nast臋pnego po dniu z艂o偶enia wniosku.

W przypadku stwierdzenia w wyniku przeprowadzonego wywiadu 艣rodowiskowego ra偶膮cych dysproporcji mi臋dzy niskimi dochodami wykazywanymi w z艂o偶onej deklaracji, a faktycznym stanem maj膮tkowym mo偶na odm贸wi膰 przyznania dodatku mieszkaniowego.

Upowa偶niony pracownik przeprowadzaj膮cy wywiad 艣rodowiskowy mo偶e 偶膮da膰 od wnioskodawcy i innych cz艂onk贸w gospodarstwa domowego z艂o偶enia o艣wiadczenia o stanie maj膮tkowym, zawieraj膮cego w szczeg贸lno艣ci dane dotycz膮ce posiadanych ruchomo艣ci i nieruchomo艣ci oraz zasob贸w pieni臋偶nych.

Wywiad przeprowadza si臋 w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

Odmowa z艂o偶enia o艣wiadczenia stanowi podstaw臋 do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

W wypadku stwierdzenia, 偶e osoba, kt贸rej przyznano dodatek mieszkaniowy, nie op艂aca na bie偶膮co nale偶no艣ci za zajmowany lokal mieszkalny, wyp艂at臋 dodatku mieszkaniowego wstrzymuje si臋 do czasu uregulowania zaleg艂o艣ci. Je偶eli uregulowanie zaleg艂o艣ci nie nast膮pi w ci膮gu 3 miesi臋cy od dnia wydania decyzji w贸wczas decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. w wypadku uregulowania nale偶no艣ci w terminie dodatek mieszkaniowy wyp艂aca si臋 za okres, w kt贸rym wyp艂ata by艂a wstrzymana.
Osoba, w stosunku do kt贸rej z powodu nie uregulowania nale偶no艣ci za zajmowany lokal mieszkalny wygas艂a decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, mo偶e wyst膮pi膰 ponownie o jego przyznanie po uregulowaniu zaleg艂o艣ci powsta艂ych w okresie obowi膮zywania tej decyzji.
Je偶eli w wyniku wznowienia post臋powania stwierdzono, 偶e dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku, osoba otrzymuj膮ca dodatek mieszkaniowy jest zobowi膮zana do zwrotu w deklaracji lub wniosku, osoba otrzymuj膮ca dodatek mieszkaniowy jest obowi膮zana do zwrotu nienale偶nie pobranych kwot w podw贸jnej wysoko艣ci.
Nale偶no艣ci te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi i kosztami egzekucyjnymi podlegaj膮 przymusowemu 艣ci膮gni臋ciu w trybie post臋powania egzekucyjnego w administracji.
Wyp艂at臋 dodatku mieszkaniowego w skorygowanej wysoko艣ci wstrzymuje si臋 do czasu wyegzekwowania nale偶no艣ci.

Do sk艂adanego prawid艂owo wype艂nionego wniosku i potwierdzonego przez zarz膮dc臋 domu wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklaracji nale偶y do艂膮czy膰 nast臋puj膮ce dokumenty:
 • dokument potwierdzaj膮cy tytu艂 prawny do zajmowanego mieszkania (akt w艂asno艣ci, decyzja o przydziale lokalu mieszkalnego, umowa najmu itp.)
 • szczeg贸艂owy wykaz ponoszonych op艂at z miesi膮ca w kt贸rym sk艂adany jest wniosek,
 • dow贸d osobisty,
 • za艣wiadczenie potwierdzaj膮ce wysoko艣膰 dochod贸w za okres 3 miesi臋cy poprzedzaj膮cych dat臋 z艂o偶enia wniosku, a w szczeg贸lno艣ci za艣wiadczenia potwierdzaj膮ce wysoko艣膰 zarobk贸w, zasi艂k贸w rodzinnych, aliment贸w, decyzje (lub odcinki) okre艣laj膮ce aktualne wysoko艣ci pobieranych 艣wiadcze艅 emerytalno-rentowych, dodatkach piel臋gnacyjnych, dodatkach kombatanckich, rycza艂tach energetycznych, odcinki lub za艣wiadczenia potwierdzaj膮ce wysoko艣膰 pobieranych zasi艂k贸w dla bezrobotnych, zasi艂k贸w i 艣wiadcze艅 przedemerytalny, wysoko艣ci pobieranych przez student贸w stypendi贸w,
 • w przypadku os贸b pe艂noletnich w wieku produkcyjnym nie ucz膮cych si臋, nie pracuj膮cych, nie pobieraj膮cych 艣wiadcze艅 emerytalno-rentowych, nie zarejestrowanych w Powiatowym Urz臋dzie Pracy jako poszukuj膮ce pracy wymagane jest osobiste stawiennictwo celem z艂o偶enia stosownego o艣wiadczenia.

Tutaj mo偶esz zobaczy膰 formularze dotycz膮ce dodatk贸w mieszkaniowych.

Tutaj mo偶esz zobaczy膰 akty prawne dotycz膮ce dodatk贸w mieszkaniowych.